ERASMUS+

School readiness in forest kindergartens

Lesné materské školy sú vzdelávacie inštitúcie, v ktorých sú deti nabádané k tomu, aby sa učili vonku po celý rok, v bezpečnom a podnetnom prírodnom prostredí. Tento koncept (v súčasnosti už pomerne dobre podporený aj vedeckými štúdiami), je v niektorých krajinách relatívne nový. Preto vzdelávací systém ešte nevidí potrebu vývoja vzdelávacích nástrojov a metodiky uplatniteľných vo vonkajšom prostredí. Tieto nedostatky sa, bohužiaľ, môžu prejaviť na zhoršenej kvalite školskej pripravenosti detí. Prioritou tohto projektu je preto zlepšiť profesionálny rozvoj pedagógov pracujúcich s deťmi v predškolskom veku v prírodnom prostredí. Projekt zahŕňa učiteľov lesných materských škôl zo štyroch partnerských organizácií (Slovensko, Španielsko, Litva a Rumunsko).

Okrem zdieľania osvedčených postupov medzi partnermi spočíva jadro projektu vo vzdelávacích blokoch pokrývajúcich 5 hlavných oblastí kompetencií detí (kognitívne, emočné, sociálne, vzdelávacie a psychomotorické kompetencie). Cieľom vzdelávacích aktivít je poskytnúť účastníkom hlboké teoretické a praktické vedomosti o danej téme a poskytnúť im konkrétne nástroje, ktoré je možné použiť pri podpore rozvoja daných kompetencií pri vzdelávaní a výchove v prírodnom prostredí. Projekt obsahuje aj aktivity na podporu výmeny skúseností a osvedčených postupov.

Projekt School readiness in forest kindergartens je realizovaný v období 31.12.2020 do 31.12.2022, číslo zmluvy: 2020-1-SK01-KA201-078364. Projekt je financovaný Európskou komisiou prostredníctvom programu Erasmus+, v rámci programu KA201 Strategické partnerstvá.