ERASMUS+

School readiness in forest kindergartens

Lesné materské školy sú vzdelávacie inštitúcie, v ktorých sú deti nabádané k tomu, aby sa učili vonku po celý rok, v bezpečnom a podnetnom prírodnom prostredí. Tento koncept (v súčasnosti už pomerne dobre podporený aj vedeckými štúdiami), je v niektorých krajinách relatívne nový. Preto vzdelávací systém ešte nevidí potrebu vývoja vzdelávacích nástrojov a metodiky uplatniteľných vo vonkajšom prostredí. Tieto nedostatky sa, bohužiaľ, môžu prejaviť na zhoršenej kvalite školskej pripravenosti detí. Prioritou tohto projektu je preto zlepšiť profesionálny rozvoj pedagógov pracujúcich s deťmi v predškolskom veku v prírodnom prostredí. Projekt zahŕňa učiteľov lesných materských škôl zo štyroch partnerských organizácií (Slovensko, Španielsko, Litva a Rumunsko).

Okrem zdieľania osvedčených postupov medzi partnermi spočíva jadro projektu vo vzdelávacích blokoch pokrývajúcich 5 hlavných oblastí kompetencií detí (kognitívne, emočné, sociálne, vzdelávacie a psychomotorické kompetencie). Cieľom vzdelávacích aktivít je poskytnúť účastníkom hlboké teoretické a praktické vedomosti o danej téme a poskytnúť im konkrétne nástroje, ktoré je možné použiť pri podpore rozvoja daných kompetencií pri vzdelávaní a výchove v prírodnom prostredí. Projekt obsahuje aj aktivity na podporu výmeny skúseností a osvedčených postupov.

Viac informcácií k jednotlivým tréningom, ktoré sme v rámci projektu organizovali, nájdete na našom webe:

Hlavným výstupom nášho projektu je príručka, ktorá sa tematicky venuje školskej pripravenosti v lesných materských školách.

V rámci projektu sme dôkladne skúmali päť oblastí kompetencií: psychomotorické, kognitívne, učebné, intrapersonálne a sociálne. Tento súbor kompetencií sa považuje
za základ v rozvoji detí a môže byť veľmi efektívne poskytovaný v kontexte skúsenostného a na hre založeného predškolského vzdelávania v lesných kluboch. V každej oblasti sme absolvovali jedno školenie, ktoré pozostávalo z odbornej prednášky, diskusií a vzájomného zdieľania skúseností. Týmto spôsobom sme vybraným učiteľom
z lesných škôlok zastupujúcim partnerské organizácie umožnili zlepšiť si svoje vedomosti o práci s deťmi v predškolskom veku. S cieľom ďalej šíriť nadobudnuté
poznatky sme pripravili túto príručku, ktorá zahŕňa všetko to, čo sme sa naučili o jednotlivých kompetenciách. Je to súbor odborných príspevkov jednotlivých lektorov,
ktorí prednášali počas školení. Veríme, že spolu s konkrétnymi aktivitami bude slúžiť ako užitočný nástroj pre sprievodcov pracujúcich s deťmi predškolského veku
v lesných kluboch. Príručka je k dispozícii v anglickom jazyku a tiež vo všetkých národných jazykoch partnerov. Teda v slovenčine, rumunčine, litovčine a španielčine.

Slovenskú verziu si môžete stiahnuť priamo TU:

Dúfame, že táto príručka položí základy hlbšieho porozumenia o vzdelávaní založenom na prírodnom prostredí a jeho relevancie v kontexte súčasných sociálnych a environmentálnych výziev. Veríme, že sa stane inšpiráciou aj pre iné projekty (alebo ich koordinátorov), aby sa zapojili do podobných iniciatív a posilňovali profesijný rozvoj učiteľov.

Projekt School readiness in forest kindergartens je realizovaný v období 31.12.2020 do 31.12.2022, číslo zmluvy: 2020-1-SK01-KA201-078364. Projekt je financovaný Európskou komisiou prostredníctvom programu Erasmus+, v rámci programu KA201 Strategické partnerstvá.