Detské lesné kluby

Detské lesné kluby realizujú výchovu a vzdelávanie v prirodzene  podnetnom, zdravom a bezpečnom prostredí prírody. Každodenný kontakt s prírodou má preukázateľné benefity na fyzické a psychické zdravie detí, na ich budúci vývoj a učenie sa. 

Detské lesné kluby sú alternatívou v oblasti predškolského vzdelávania. Kladú dôraz na pobyt v prírode, dostatok pohybu, slobodnú hru, individuálny prístup a praktické skúsenosti.

Základné kritéria DLK

  • Zo stanov, zriaďovacej listiny by malo byť jasné, že cieľom zariadenia je vzdelávať deti v úzkom kontakte s prírodou.
  • Detský lesný klub má vypracovaný vzdelávací program, z ktorého je zrejmé, že väčšina vzdelávacích aktivít v prípade jarných, letných a jesenných mesiacov prebieha v prírodnom prostredí mimo zázemia, v zimných mesiacoch sa časť aktivít môže presunúť do interiéru.
  • DLK má vypracovaný prevádzkový poriadok, prostredníctvom ktorého by sa preukázalo plnenie požadovaných štandardov určených pre detské lesné kluby.
  • Zázemie detského lesného klubu je v tesnej blízkosti lesa, lesoparku, či väčšieho parku, v prípade nížinných oblastí v blízkosti hájika, ktorý dokáže tvoriť dostatočne zaujímavé a pestré prírodné prostredie na vychádzky, hru a vzdelávacie aktivity.

Pedagogické východiská

Detské lesné kluby realizujú výchovu a vzdelávanie v prirodzene  podnetnom, zdravom a bezpečnom prostredí prírody. Každodenný kontakt s prírodou má preukázateľné benefity na fyzické a psychické zdravie detí, na ich budúci vývoj a učenie sa. DLK kladú dôraz na pobyt v prírode, dostatok pohybu, slobodnú hru, individuálny prístup a praktické skúsenosti. Detské lesné kluby predstavujú aj na Slovensku zmysluplnú a kvalitnú formu výchovy a vzdelávania v predškolskom veku realizovanú v súlade s aktuálnym vedeckým poznaním a akceptovanými teoretickými – filozofickými, psychologickými a pedagogickými – východiskami:

  • Predškolský vek je ideálny na vytváranie a rozvíjanie vzťahu k prírode. Vzhľadom na ekologické a environmentálne výzvy, ktoré aktuálne a priamo ovplyvňujú budúcnosť našej civilizácie, tento aspekt považujeme za kľúčový.
  • Učenie prebieha prostredníctvom hry, priamej skúsenosti, aktívneho bádania. Práve v predškolskom veku dokážu deti v maximálnej miere využiť potenciál vizuálnej predstavivosti (eidetizmus) a vnímania súvislostí (príčina – následok) a ďalšie prirodzené vývinové charakteristiky pre podporu budovania kvalitného základu pre vzťah človeka s prírodou.
  • Prirodzene prítomné je aj situačné učenie, pri ktorom sa používajú rôzne reálne situácie a taktiež zmysluplné úlohy prevládajúce v bežnom živote človeka. Pedagóg preto musí byť schopný svoju prípravu prispôsobiť aktuálnym potrebám detí a podmienkam prostredia, v ktorom program prebieha.
  • Vedomá práca s rizikom (ktoré je pri pobyte v prírodnom prostredí prirodzene prítomné) stojí na 4 základných argumentoch: 1. pomáha deťom, aby sa naučili riadiť riziko, 2. poskytuje deťom tzv. primerané riziká, aby sme zabránili väčším, neriadeným rizikám, 3. prináša zdravotné a vývojové výhody, 4. pomáha budovať osobnostné vlastnosti, ako je odolnosť a sebadôvera.