Jarné stretnutie členov Asociácie DLK

V marci 2021 sa uskutočnila pravidelná členská schôdza členov Asociácie detských lesných klubov. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu prebehla samozrejme v online priestore, čo však nezabránilo príjemnej atmosfére a zoznámeniu sa s novými členmi podporného tímu Asociácie, ako aj so zástupcami nových klubov, ktoré sa k nám pridali.

Tém, ktoré sme otvorili, bolo pomerne dosť dosť. Rozprávali sme sa najmä o aktuálnom legislatívnom dianí a pripravovanej novele školského zákona, ktorá má zaviesť tzv. register predprimárnych zariadení.
Informovali sme o aktivitách Asociácie v komunikácii s Ministerstvom školstva SR, o pripomienkovaní novely a absolvovanom prerokovaní našich pripomienok, ale aj o tom ako bude potrebné v najbližšom školskom roku riešiť povinné predprimárne vzdelávanie našich predškolákov, ak novela nebude včas prijatá v podobe aká by lesným klubom vyhovovala.

Ďalšou nosnou témou bolo experimentálne overovanie lesných klubov, ktoré pripravujeme v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom. Zhodli sme sa, že najbližší školský rok venujeme intenzívnej práci na výskumnom projekte a výberu klubov, ktoré sa do overovania zapoja. Pritom bude zrejme najdôležitejšie
špecifikovať kľúčové myšlienky, ktoré lesné kluby charakterizujú a robia náš koncept jedinečným. V tomto smere, a obzvlášť pri príprave spoločného vzdelávacieho programu pre detské lesné kluby a ďalšej súvisiacej dokumentácie, radi prijmeme ponúkanú pomoc a podporu aj zo strany českej Asociace lesních mateřských škol.
Veríme, že pripravovaná legislatíva bude detským lesným klubom naklonená, a že aj pomocou absolvovania experimentálneho overovania dokážeme náš koncept predstaviť a obhájiť pred kompetentnými orgánmi, aby sa tak postavenie lesných klubov na Slovensku mohlo stále zlepšovať a aby čoraz viac detí mohlo vyrastať v každodennom hlbokom spojení s prírodou.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia a veríme, že sa najbližšie uvidíme už aj naživo…