School readiness in forest kindergartens

V druhej polovici roku 2020 sme sa stali úspešnými žiadateľmi v programe Erasmus+, čo je program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Počas rokov 2021 – 2022 budeme spoločne s partnermi realizovať projekt School readiness in forest kindergartens.

Prioritou tohto projektu je zlepšiť profesionálny rozvoj pedagógov pracujúcich s deťmi v predškolskom veku v prírodnom prostredí. Projekt zahŕňa učiteľov lesných materských škôl zo štyroch partnerských organizácií (Slovensko, Španielsko, Litva a Rumunsko).

Okrem zdieľania osvedčených postupov medzi partnermi spočíva jadro projektu vo vzdelávacích blokoch pokrývajúcich 5 hlavných oblastí kompetencií detí (kognitívne, emočné, sociálne, vzdelávacie a psychomotorické kompetencie). Cieľom vzdelávacích aktivít je poskytnúť účastníkom hlboké teoretické a praktické vedomosti o danej téme a poskytnúť im konkrétne nástroje, ktoré je možné použiť pri podpore rozvoja daných kompetencií pri vzdelávaní a výchove v prírodnom prostredí. Projekt obsahuje aj aktivity na podporu výmeny skúseností a osvedčených postupov.

Projekt School readiness in forest kindergartens je realizovaný v období 31.12.2020 do 31.12.2022, číslo zmluvy: 2020-1-SK01-KA201-078364. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom programu Erasmus+, v rámci programu KA201 Strategické partnerstvá.