Detské lesné kluby v experimentálnom overovaní

Koncom marca sme v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom podali na Mnisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu návrh na experimenátlne overovanie kurikula detských lesných klubov na Slovensku.

Cieľom návrhu experimentálneho overovania je overiť, či špecifiká kurikula lesných klubov na Slovensku a podmienky, v ktorých sa uskutočňuje, umožňujú primeranú alternatívu predprimárneho vzdelávania a zaradenie lesných klubov do Siete škôl a školských zariadení.

Detské lesné kluby (vo svete skôr známe ako lesné materské školy) sú legitímnou alternatívou poskytovania predškolského vzdelávania v mnohých krajinách na celom svete. Okrem toho by mohli byť jednou z možností zabezpečenia plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Overovanie bude prebiehať počas dvoch školských rokov, 2022/23 a 2023/24. Experimentálnu skupinu bude tvoriť pätica lesných klubov, ktoré sú súčasťou Asociácie detských lesných klubov na Slovensku. Tešíme sa spolu s nimi na túto skúsenosť a budeme vás informovať o priebehu a výsledku overovania.